คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก (เล่ม1) รอบรู้กฎหมายและระเบียบการศึกษา

250฿

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก (เล่ม1) รอบรู้กฎหมายและระเบียบการศึกษา

สารบัญ

– ขงเบ้งวางกลยุทธ์ “รบร้อยบ่มิพ่าย”
– ขงเบ้งแนะนำการใช้คู่มือ
– รอบรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
– รอบรู้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– รอบรู้ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– รอบรู้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– รอบรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
– รอบรู้ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ
– รอบรู้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559
– รอบรู้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559
– สรุปย่อ เจาะประเด็นกฎหมายและระเบียบ
– เจาะข้อสอบชุดที่ 1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
– เจาะข้อสอบชุดที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– เจาะข้อสอบชุดที่ 3 กฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– เจาะข้อสอบชุดที่ 4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– เจาะข้อสอบชุดที่ 5 กฎหมายคุ้มครองเด็ก
– เจาะข้อสอบชุดที่ 6 กฎหมายจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
– เจาะเด็ดข้อสอบคำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 และคำสั่งที่ 11/2559
– Pre-Post Test

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย อ. วิรัตน์ ผดุงชีพ (ขงเบ้งแห่งอุษาคเณย์)

Scroll to Top