รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย กศจ. ครั้งที่ 1 ปี 2560 พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 60

220฿

รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย กศจ. ครั้งที่ 1 ปี 2560 พร้อมเฉลยทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ

รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

ภาค ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

ส่วนที่ 1 ความรอบรู้ (50 คะแนน)
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4.1. กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
4.2. กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4.3. กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.4. กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
4.6. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

5.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
1.ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

2.ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

3.ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (50 คะแนน)

1. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
2. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3. มาตราฐานด้านการปฏิบัติงาน
4. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ส่วนที่ 4 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. การพัฒนาผู้เรียน
5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
6. การวิจัยทางการศึกษา
7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. การวัดและประเมินผลการศึกษา
9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top