ครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไป ภาค ก. เล่ม 2

98฿

ครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไป ภาค ก. เล่ม 2

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไป
ความสามารถทางด้านตัวเลข
อนุกรมเลข
จำนวนนับที่เรียงกัน
สมการและอสมการ
ห.ร.ม.และ ค.ร.น.
อัตราส่วนและร้อยละ
เลขยกกำลัง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
บัญญัติไตรยางศ์
การเคลือนที่ของวัตถุ รถไฟ กระแสน้ำ นาฬิกา
พื้นที่และปริมาณ
ความน่าจะเป็น
ความสามารถในด้านภาษาไทย
องค์ประกอบของภาษา
ลักษณะทั่วไปของภาษาไทย
ระบบเสียงในภาษาไทย
พยางค์และคำ
ประโยค
การใช้เครื่องหายวรรคตอน
ระดับภาษา
ราชาศัพท์
สำนวนโวหาร สุภาษิต และคำพังเพย
การอ่านออกเสียงคำ
การเขียนสะกดคำ
ความเข้าใจภาษาไทย
ดารเรียงข้อความ
ความสามารถด้านเหตุผล
การวัดความสามารถในการคิดหาเหตุผล
อุปมาอุปไมยทางภาษา
ส่วนที่ 2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
ราคา 98 บาท

จัดทำโดย HI-ED

Scroll to Top