ครูผู้ช่วย ความถนักและเจตคติต่อวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภา สรุป+ข้อสอบ

200฿

ครูผู้ช่วย ความถนักและเจตคติต่อวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภา สรุป+ข้อสอบ

สารบัญ
-ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
-จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-บทบาทครู
-แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
-ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
-ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
-ทักษะการคิดคำนวนและเชาวน์ปัญญา
-แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ราคา  200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top