BC-7127 คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี กองทัพบก ล่าสุดปี 60

270฿

BC-7127  คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี กองทัพบก ล่าสุดปี 60

สารบัญ

«  วิชาภาษาไทย

          Øเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1.       

          Øเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2.

«  วิชาภาษาอังกฤษ  

          Øเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

          Øแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

Øแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

«  วิชาการศาสนาและศีลธรรม

          Øแนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 1.

          Øแนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 2.

«  วิชาความรู้รอบตัว

          Ÿสรุปข่าวสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

          Øเจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

«  วิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

          Ÿ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

          Ÿ  การผ่อนผันการเข้ารับราชการคัดเลือกราชการทหารกองประจำการ      

          Øแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497                        

« การปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี                   

Scroll to Top