สุดยอดแนวข้อสอบ 600 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปปง.) พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี2560

250฿

สุดยอดแนวข้อสอบ 600 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปปง.) พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี2560

สุดยอดแนวข้อสอบ 600 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปปง.) พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี2560
สารบัญ

1. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
3. วิชากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน
5. วิชาความรู้ทั่วไป
6. วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ

Scroll to Top