SP-240 รวมข้อสอบกว่า 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฎิบัติการ สำนักงาน ปปง.

230฿

SP-240 รวมข้อสอบกว่า 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฎิบัติการ สำนักงาน ปปง.

SP-240 รวมข้อสอบกว่า 800 ข้อ นักสืบสวนสอบสวนปฎิบัติการ สำนักงาน ปปง.

สารบัญ
 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)
 แนวข้อสอบ กฏหมาย-ระเบียบ ปปง.
 แนวข้อสอบ ปปง. ถาม- ตอบ กฏหมายระเบียบ ปปง.
 คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำสรุปข้อมูลดีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม
 คำอธิบาย แบบ ลก. 1-10 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 22แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันแปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
 แนวข้อสอบ กฏหมาย ปปง.การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุบทางการเงิน แก่การก่อการ
 ร้ายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
 ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550
 แนวข้อสอบ-แน้วข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 แนวข้อสอบ-แน้วข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 แนวข้อสอบ-แน้วข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
Scroll to Top