Sale!

BC-6915 คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่่การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Original price was: 260฿.Current price is: 240฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

BC-6915  คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่่การพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกอบด้วยเนื้อหา ระเบียบ พรบ และเจาะข้อสอบ


*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม ภารกิจหน้าที่                                  

    –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง


*การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ                                                    


*เศรษฐกิจดิจิตัล (
Digital Economy)

    –  แนวข้อสอบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ


* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551

    – เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551      

    –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    ชุดที่ 1- 4

    –   เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543                                       

    – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543


*กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท


*
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
–  
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540


* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

     –  เจาะข้อสอบพ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Scroll to Top