Sale!

ฺBC-6748 เจาะข้อสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

Original price was: 250฿.Current price is: 225฿.

เจาะข้อสอบ 5  ปี พร้อมคำเฉลย

BC-6748  เจาะข้อสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบที่ผ่่านมา 5 ปี

  Ÿ
*  หมวดวิชาคณิตศาสตร์

       –  เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                        

            –  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.

            –  เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.

             –  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.

–  เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.
–  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.
– 
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.

                    –  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.
– 
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.

                         –  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.

Ÿ 
*หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

              –  เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

                           –  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.
– 
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                               

                            –  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

                –  เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.
–  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.

                –  เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                      
–  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.

                –  เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.

                                –  เฉลยเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.


*หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
                                                                       

                   –  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.        พร้อมเฉลยอธิบาย

                   –  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.        พร้อมเฉลยอธิบาย

                   –  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.        พร้อมเฉลยอธิบาย

                   –  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.        พร้อมเฉลยอธิบาย

                   –  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.        พร้อมเฉลยอธิบาย

 
*
Ÿ  หมวดวิชาภาษาไทย

                –  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1.  พร้อมเฉลย

–  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2พร้อมเฉลย                                

                  –  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 3พร้อมเฉลย       

                –  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 4พร้อมเฉลย    

                –  เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 5พร้อมเฉลย    

 
*
  หมวดวิชาสังคมศึกษา

                –  เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1. พร้อมเฉลย
–  เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2. พร้อมเฉลย
–  เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3. พร้อมเฉลย
–  เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 4. พร้อมเฉลย
–  เจาะข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 5. พร้อมเฉลย

Scroll to Top