Sale!

BC-6625 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.

Original price was: 260฿.Current price is: 234฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

BC-6625  คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ


*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535

             –  แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535


*พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.
2493


*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535

              – แนวข้อสอบพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535


*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535

               –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง      


*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.
2522


*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่
2 )พ.ศ. 2541


*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่
3)พ.ศ. 2556

             – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไข

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540


*หลักการพยาบาลเบื้องต้น
                การฟื้นฟูสุขภาพ


*การควบคุมและป้องกันโรค


*การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่ละเด็กงานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา


*งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข


*แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ เขียนโครงการเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ


*สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 และสิทธิผู้ป่วย

              – แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข                

Scroll to Top