ฺBC-6496 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

234฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

BC-6496  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง   


* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ. 2548
–    แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.
2526   และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   ชุดที่ 1.

       –   แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.      


*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502        
– 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502               


* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551

*
เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

      –   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

                และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2555


* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.
2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

         –  êเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม


* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.
2550


* หลักการบัญชี

– 
เจาะแนวข้อสอบหลักบัญชี
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร