Sale!

BC-6434 คุ่มือสอบนักวิชาการพัสดุ ป.ป.ท.

Original price was: 260฿.Current price is: 240฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

BC-6434  คุ่มือสอบนักวิชาการพัสดุ ป.ป.ท.

ประกอบด้วย เนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 


*
  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                            


*
  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.


*
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551


*
  แนวข้อสอบ   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


*
  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑


*
  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

                พ.ศ. ๒๕๕๙


*
    เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                 พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*
   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*
  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546


*
   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


*
เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


*
  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ


*
  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549


*
  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549


*
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)


*
  เกร็ดความรู้จัดซื้อจัดจ้าง


*
  ถาม-ตอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

 

 

 

 

Scroll to Top