Sale!

BC-6335 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Original price was: 280฿.Current price is: 252฿.

ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พรบ และเจาะข้อสอบ

BC-6335   คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกอบด้วย พรบ และเจาะข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

 
*   วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์

 
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539

 
*  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
*  เจาะข้อสอบ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  
*  พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
*  เจาะข้อสอบ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม         

 
*  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙

 
*  เจาะข้อสอบ
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

 
*  เจาะข้อสอบ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540             

 
*  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

 
*  เจาะข้อสอบวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

 
*  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544

*  นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข

 
*  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 
*  เจาะข้อสอบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

                               

Scroll to Top