Sale!

BC-6281 คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

Original price was: 260฿.Current price is: 234฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ ล่าสุด และเจาะข้อสอบ

BC-6281  คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ  กรมคุมประพฤติ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความเป็นมา วิสัยทัศน์  พันธกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ

*  พระราชบัญญัติคุมประพฤติ  พ.ศ. 2559

– แนวข้อสอบ

*
   พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*
  พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558

*
  พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558                 –แนวข้อสอบ

*  พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบ

*  พรบ.ราชทัณฑ์  พ.ศ.
2479(มาตรา 32 (5)-(8) มาตรา 43)


*  กฎกระทรวงฉบับที่
8 (พ.ศ. 2521)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2479

                – แนวข้อสอบ

*  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา
58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479

                – แนวข้อสอบ       


*  กฎกระทรวงฉบับที่
14 (พ.ศ. 2553)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

                – แนวข้อสอบ

* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.
2547
– แนวข้อสอบ


*  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา


*  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

– แนวข้อสอบ

* ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ


*  จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์


*  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด


* การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดในประเทศไทย

-แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ                 

 

Scroll to Top