ฺBC-6212 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

270฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ฺBC-6212  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

–  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบายและทิศทางการบริหารงาน  แผนงาน/โครงการ
–  ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
– สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

–  แนวข้อสอบภาษาไทย
–  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
–  หลักเกณฑ์และวิธีการ การซื้อ การจ้าง การเช่า การใช้จ่ายเงินตลอดจนการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555

–  แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการ การซื้อ การจ้าง การเช่า การใช้จ่ายเงินตลอดจนการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   ชุดที่ 1.

–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   ชุดที่ 2
–    การวิเคราะห์ข้อมูล
–   การบริหารโครงการ
–     การเขียนโครงการ
–   เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1

– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3

–  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Scroll to Top