Sale!

BC-6205 คู่มือสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

Original price was: 260฿.Current price is: 234฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ เจาะข้อสอบภาคสนาม

BC-6205  คู่มือสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 • ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • ความหมายของการพัฒนาชุมชน
 • วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
 • สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
 • สรุปสาระสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นโยบายของรัฐบาล
 • นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
  –  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดพิเศษ 1
  –  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดพิเศษ  2
 • แนวข้อสอบกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางลเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื้องที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ. 2555
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข 2548
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ
  –  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ชุดที่ 1
  –  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ชุดที่ 2
Scroll to Top