ฺBC-6045 คู่มือเตรียมสอบ Tax Auditor ประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

299฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบทุกเรื่องภาคสนามจริง

ฺBC-6045 คู่มือเตรียมสอบ Tax Auditor ประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบทุกเรื่องภาคสนามจริง

*  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน

*  สรุปเนื้อหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
–  ตัวอย่างข้อสอบปรนัย
–  ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย

*  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
–  แบบทดสอบความ เข้าใจ
–  ตัวอย่างข้อสอบปรนัย
–  ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย

*  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
–  ข้อสอบอัตนัย
–  ข้อสอบปรนัย

*  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

*  ภาษีธุรกิจเฉพาะ

*  อากรแสตมป์
–  เจาะข้อสอบปรนัย
–  โจทย์ข้อสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 6

*  รวมเจาะข้อสอบความรู้ด้านกฎหมายผู้สอบภาษีอากร  324 ข้อ

 

Scroll to Top