ฺBC-4355 คู่มือ+ข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค

250฿

มีเนื้อหาการเงินและการบัญชี พร้อมเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฺBC-4355 คู่มือ+ข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี 3  การประปาส่วนภูมิภาค

ประกอบด้วยเนื้อหา และ เจาะข้อสอบ

*   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน

*  งบกำไรขาดทุน

*  รายการค้า

*  การบันทึกรายการทางบัญชี

*  ความหมายและประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น

*  รายการปรับปรุงบัญชี

*  การวางระบบบัญชี

*  การวิเคราะห์งบการเงิน

*  การจัดทำงบประมาณ

*  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
–  เจาะข้อสอบ พรบ. วิะีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และที่แก้ไข

*  การควบคุมภายในภาคราชการ

*  ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 2     –  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 4
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 5
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน  ชุดที่ 6