ฺฺBC-4744 คู่มือเตรียมสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

260฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

ฺฺBC-4744  คู่มือเตรียมสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ
การเมืองการปกครอง

*  บทที่่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและวิชารัฐศาตร์

*  บทที่่ 2  แนวความคิดว่าด้วยรัฐ

*  บทที่่ 3  ทฤษฎีและปรัชญทางการเมือง

*  บทที่่ 4  อุดมการณ์และระบบการเมือง

*  บทที่ 5  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

*  บทที่ 6  สถาบันการเมือง

*  บทที่่ 7  พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย

*  บทที่ 8  การพัฒนาการเมืองการปกครองไทย

*  บทที่ 9  การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

*  บทที่ 10  การพัฒนาสังคมไทย

*  บทที่ 11  ประชาธิปไตยกับการเมืองไทย

*  ระบบเศรษฐกิจของไทย

*  ประวัติอาณาจักรของไทย

ความรู้ทั่่วไปของรัฐประศาสนศาสตร์

*  ความสัมพันธ์ระหว่างประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐ


*  สำนักความคิดทางการบริหาร School of Thought in Management


*  การจัดการภาครัฐแนวใหม่


*  การวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

แนวข้อสอบในสนามสอบจริง
ข้อสอบเก่าภาคสนามที่่เคยออก ชุดที่่ 1
ข้อสอบเก่าภาคสนามที่่เคยออก  ชุดที่ 2
เจาะศัพท์สำคัญทางรัฐศาสตร์ที่ควรจำ

Scroll to Top