ฺBC-6021 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

270฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ. ระเบียบ และเจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

ฺBC-6021  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ. ระเบียบ และเจาะข้อสอบ

✰  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานศาลยุติธรรม

✰  พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5  พ.ศ. 2558 

   ✰   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543                                และที่แก้ไขเพิ่มเติม   2  ชุด        


  เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

         ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

     ✰   ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕      ✰  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                         

     ✰   คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมฯ

       ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550       ✰ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550       

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

     ✰   ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.๒๕๔๔

      ✰ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม  พ.ศ.2544

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

      ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๓

     ✰   ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม

                ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๗

      ✰   ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๒

      ✰ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น

       ✰  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

        ✰  การปฏิบัติงานธุรการทั่วไป และงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม

          ✰  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

              พ.ศ. ๒๕๔๘

                –  เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548)

                –   เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526    และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548)


Scroll to Top