BC-5895 คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

280฿

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหาความรู้  และเจาะข้อสอบ

ฺBC-5895  คุ่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน

*  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*  นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน

*  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
–  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  2526 ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  2526 ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  2526 ชุดที่ 3

*  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะข้อสอบ

*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*  ความรู้เรื่องงานพัสดุ
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

*  ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทำแผนงงาน

*  ความรู้ด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ

–  เจาะแนวข้สออบความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ

*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
–  เจาะข้อสอบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

 

Scroll to Top