BC-1405 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างยนต์) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

280฿

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบค่ะ

BC-1405 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างยนต์) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

*  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ

*  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

*  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

*  การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

*  ระบบรองรับนำ้หนักและการส่งกำลัง

*  ระบบเชื้อเพลิง

*  ความรู้ด้านช่างยนต์ทั่วไป

*  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

*  ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์  3 ชุด รวม 300 ข้อ

*  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับพรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Scroll to Top