BC-5857 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

280฿

BC-5857  คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รายละเอียด ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

*  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
– เจาะข้อสอบ พรบ.

*  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

*  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ้นทั่วไป

*  การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ 2  ชุด

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ

*  ความรู้ด้านงานเลขานุการการประสานงาน

*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น
–  เจาะข้อสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ
–  ข้อสอบเกี่ยวกับ พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  ข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
–  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเคิม

*  แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  2  ชุด

*  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Scroll to Top