BC-5772 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน)

270฿

เนื้อหา และเจาะข้อสอบ

BC-5772 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน)
ประกอบด้วยเนื้ัอหา และเจาะข้อสอบ

*  เศรษฐศาสตร์มหภาค

*  เศรษฐศาสตร์จุลภาค

*  การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  (Economic Amaysis)

*  สรุปความรู้การคลังและงบประมาณ

*  การประเมินผลโครงการ (Project Appraisal or Feasibility Study)

*  การวิเคราะห์โครงการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
–  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 3
–  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 4
–  แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ การบริหาร
–  แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค  ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค  ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบรวม
–  แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงการและการประเมินโครงการ

Scroll to Top