ฺฺBC-5796 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

280฿

ฺฺBC-5796 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหา และเจาะข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ

*  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ 2  ชุด

*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

*  เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2536  2 ชุด.

*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539

*  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

*  การจัดตั้งงบประมาณประจำปี

*  การวางแผนและโครงการ

*  การบริหารแผนงานและโครงการ

*  การติดตามและประเมินผลโครงการ
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  ชุดที่ 2
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  ชุดที่ 3
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  ชุดที่ 4

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  2  ชุด

Scroll to Top