BC-5710 นายทหารพัฒนากำลังพล รหัสตำแหน่ง 011 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

250฿

BC-5710  นายทหารพัฒนากำลังพล รหัสตำแหน่ง 011 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกอบด้วยภาคความรู้พื้นฐานและเฉพาะตำแหน่ง

*  เจาะข้อสอบคณิคศาสตร์

*  เจาะข้อสอบภาษาไทย

*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

*  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป  ชุดที่ 1

*  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป  ชุดที่ 2

*  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป  ชุดที่ 3

*  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

*  ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล
–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพากรมนุษย์ (HR)

*  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

*  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากำลังพล

*  เจาะข้อสอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ชุดที่ 1

*  เจาะข้อสอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ชุดที่ 2

*  เจาะข้อสอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ชุดที่ 3

Scroll to Top