BC-5635 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

260฿

ประกอบด้ายเนื้อหา ระเบียบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

ฺิBC-5635  คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

ประกอบด้วยเนื้อหา ระเบียบ และเจาะข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมาของกรมทรัพยากรน้ำ พันธกิจ  นโยบาย  อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2  พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 3  ชุด

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2552
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

*  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6  พ.ศ. 2557
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา  2  ชุด

*  ความรู้ด้านการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

*  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการนำ้เบื้องต้น