BC-4133 คู่มือ+ข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบภาคสนาม

คำอธิบาย

์ฺBC-4133 คู่มือ+ข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ระเบียบมหาดไทยว่่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

*  บทบาทของอาสาสมัครพัมนาชุมชน (อสพ.)

*  สรุปสาระสำคัญอาสาพัฒนาชุมชน 
*  กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง

*  การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*  สรุปสาระจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

*  แผนชุมชน

*  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและควรรู้ :  กระทรวงมหาดไทย

*  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2555 – 2559

*  สรุปความจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 11

*  สรุปประเด็นข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง

*  เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1

*  เจาะข้อสอบ อสพ. ภาคสนามปีนี้ ชุดที่ 2

*  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  ชุดที่ 4

*  เจาะข้อสอบ อสพ.  ชุดที่ 5

*  เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 6

*  เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่่ 11