Sale!

ฺBC-6519 คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบทุกตำแหน่ง

Original price was: 280฿.Current price is: 252฿.

ฺBC-6519  คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม ความรู้ความสามารถทั่วไป

BC-6519  คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กทม ความรู้ความสามารถทั่วไป

1.  ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณและเหตุผล
–  การพิจารณาข้อมูลและปริมาณ (สดมภ์)
–  เงื่อนไขทางภาษา
–  เงื่อนไขสัญลักษณ์
–  อุปมา – อุปมัย
– การสรุปความหมายตรรกศาสตร์
–  อนุกรม
–  การอ่านข้อมูลจากตาราง

–  คณิตศาสตร์ทั่วไป

2 ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาไทย
– การเรียงลำดับข้อความ
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 1
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 2
– การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 3
– หลักการทำข้อสอบการอ่านบทความสั้น
– การเลือกใช้คำและกลุ่มคำให้ถูกต้องตามบริบทของข้อความ
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

3 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการ กทม
4 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร พ.ศ. 2554
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7 แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น
8.  แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.  แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน
10. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11.  แนวข้อสอบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฎิบัติงานสารบรรณ

 

Scroll to Top