ฺBC-5291 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI

270฿

ฺBC-5291  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI

รหัสสินค้า: ฺBC-5291 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ฺBC-5291  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI

 •  ความรู้เกี่่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2554
 • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
 • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 8  พ.ศ.2553
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่่ 8
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • เจาะข้อสอบล พรบ วิธีปฏิบัิตราฃการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • เจาะข้อสอบ พรบ ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
 • เจาะข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ดี พ.ศ. 2546
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขฉบับที่่ 2 พ.ศ. 2558
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขฉบับที่่ 2
 • เจาะช้อาอบประมวลกฎหมายอาญา
 • เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายลักษณะพยาน
 • เจาะข้อเจาะข้อสอบความรู้สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3  ชุด  183 ข้อ

Scroll to Top