ฺBC-4621 เจาะข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

280฿

ฺBC-4621  เจาะข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

รหัสสินค้า: ฺBC-4621 เจาะข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-4621

เจาะข้อสอบ
นิติกรปฏิบัติการ

กรมศุลกากร

ภายในเล่มประกอบด้วยเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

♠ ประวัติกรมศุลกากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
♠ เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร
♠ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
♠ เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
♠ เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
♠ เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
♠ เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เจาะเนื้อหาเฉพาะส่วนสำคัญของกฎหมายล้มละลายในส่วนการฟื้นฟู้กิจการและการพิทักษ์ทรัพย์
♠ เจาะข้อสอบกฎหมายล้มละลายในส่วนการพิทักษ์ทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการ
♠ เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง

♠ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
♠ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

♠ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่ 1
♠ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่ 2
– หลักไวยากรณ์ (Structure)
– คำศัพท์ (vocabulary)
– การสนทนา (Conversation)
– การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension)


♠ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
♠ เจาะข้อสอบ ความรู้เกียวกับพนักงานราชการ 2 ชุด
♠ เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
♠ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♠ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด
♠ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

ราคา พิเศษ 280 บาท

Scroll to Top