BC-4973 คุ่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ออกใหม่เจาะตรงแนวล่าสุดปี 59

270฿

BC-4973

คู่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ออกใหม่สด ๆ ปี 2559

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ Aptitude Test

*  ความรู้ทางด้านอนุกรมชั้นเดียว จนถึงแบบหลายชั้น พร้อมเทคนิคการคิด
–  เจาะแนวข้อสอบธนาคารออมสินอนุกรม

*  เจาะความรู้ความสามารถทั่วไป  ชุดที่่ 1
–  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  ทุกเรื่องพร้อมเจาะข้อสอบ
–    ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
–  การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
–  การคำนวณอายุ
–  จำนวนเสาที่ปักตามเส้น
–  ผลบวกจำนวนนับที่เรียงตามลำดับ
–  แฟกทอเรียน
–  สมการ
–  ผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
–  การหาพื้นที่่ของรูปวงกลม
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  ชุดที่  2
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป  ชุดที่  3

*  เจาะความรู้และเทคนิคสรุปความทางตรรกศาสตร์
–  –  แบบทดสอบการสรุปความ

*  เจาะความรู้การวิเคราะห์ข้อมูล

*  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์

*  แบบทดสอบจิตวิทยาธนาคารออมสิน  ชุดที่ 1

*  แบบทดสอบจิตวิทยาธราคารออมสิน  ชุดที่่  2

*  เจาะข้อสอบแบบเรียงลำดับ

*  เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง

*  เจาะข้อสอบแบบจัดเข้าพวกเดียวกัน

*  เจาะข้อสอบอุปมา-อุปมัย

*  เจาะข้อสอบความรู้ภาษาไทย  การอ่านจับใจความ  161  ข้อ ภาษาไทยออกเฉพาะเรื่องนี้เท่านัั้น

*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ธนาคารออมสิน  ชุดที่ 1  60  ข้อ

*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ธนาคารออมสิน  ชุดที่ 1  174  ข้อ

พร้อมคำเฉลยอธิบายทุกข้อ

จัดทำโดย…………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Scroll to Top