BC-130 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานศาลยุติธรรม)

220฿

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานศาลยุติธรรม

      เนื้อหาประกอบด้วย

•  ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ความรู้จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางการเงิน บัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
          Δ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่วด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          Δ ระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2544
          Δ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top