C-135 คู่มือเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

220฿

เนื้อหาประกอบด้วย

Δ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
     ¤ ความรู้ ความเข้าใจทางด้านพลังงาน
¤ ความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ
¤
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet

  
ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top