BC-2542 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ (ป.ป.ช.)

240฿

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน
ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.

   ครบทุกเนื้อหาที่่ใช้สอบและเจาะแนวข้อสอบในแต่ละเรื่อง 

ประกอบด้วย

           -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
–  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชุดที่  2

 -พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ
  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
–  เจาะแนวข้อสอบ

      –  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ

     –  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ

     –  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ
–  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
–  แนวจ้อสอบ

   –  ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
     –  ความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
     

    ราคา เล่มละ  240 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top