BC-4034 คู่มือ + ข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

260฿

คู่มือ + ข้อสอบ
เจ้าพนักงานการเงิน
กรมที่่ดิน

ประกอบด้วย

  ความรู้เกี่ยวกับบัญชี
–  เจาะข้อสอบแนวข้อสอบการบัญชี
–  เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน
–  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน
  –  พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินคงคลัง  การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
  –  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ
–  พระราชกฤษฎีการสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
–  เจาะข้อสอบ
–  พระราฃกฤษฎีการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
–  ะจาเข้อสอบ

–  พระราชกฤษฎีการค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
–  เจาะข้อสอบ
  –  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลกทรอนิกส์ (GFMIS)
–  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
–  เจาะข้อสอบ

Scroll to Top