BC-4782 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

260฿

เจาะข้อสอบ
นายทหารกองทัพอากาศ
              ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

ใช้ได้กับทุกตำแหน่งและทุกระดับ

มีสรุปเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย
       

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
     –  เซ็ท (Sets)
–  ระบบจำนวนจริง
–  ตรรกศาสตร์
–  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
–  ตรีโกณมิติและการประยุกต์
–  ฟังก์ชั่นเอกซ์โแเนนเชียลและลอการิทึม
–  จำนวนเชิงซ้อน
–  ลำดับและอนุกรม
–  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
–  การอินทิเกรต
–  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
–  ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็ฯ
–  สถิติ
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม  ชุดที่ 2

ส่วนที่ 2  ความรู้ทางด้านภาษาไทย

–  เนื้อหาภาษาไทยการใช้คำที่ไม่ถูกตอง/การใช้ภาษาไม่รัดกุม/การใชคำราชาศัพท์  พร้อมยกตัวอย่างคำถาม
–  เจาะข้อสอบโวหารภาพพจน์
–  เจาะข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  2
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  3
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  4

ส่วนที่ 3  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
–  เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 1
–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 2

ส่วนที่ 4  ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

–  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
ส่วนที่ 5  ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

–  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่่  1
–  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่่  2
–  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่  3

 

    ราคา 260 บาท

จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top