BC-4805 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระดับ ปริญญาตรี ใช้ได้ทุกตำแหน่ง

250฿

คู่มือเตรียมสอบ
      การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
(กฟผ.)
ระดับปริญญา
                 ใช้ได้ทุกตำแหน่ง

   

  ประกอบด้วย
    -ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

-ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ

 เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
   -โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย
– โจทย์อุปมาอุปมัย
– เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
-เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก
-เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม
-เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง
-แนวข้อสอบการอ่านคำ
-แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
-แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
–  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
-การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
-การวัดบุคลิกภาพ

     ราคา พิเศษ 250 บาท

    จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top