BC-265 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กทม.) ภาค ข.

240฿

ประกอบด้วย
1.ความ รู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และบริบทของโลกในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนระยะ 12 ปี พ.ศ.2552-2563
2.ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการวิจัย ระเบียบวิจัย การจัดทำสถิติ การวิเคราะห์และการแปลผลทางสถิติ
3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายและแผย การจัดทำแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การแปลผล และการรายงาน
4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
4.1แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
4.2แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558
4.3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
4.4พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4.5พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2549
4.6พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดทำผังเมืองรวมที่มีผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
6.ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การปกระสานงาน การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการถ่ายทอดความรู้
7.แนวข้อสอบ

Scroll to Top