PK-006 พิชิตข้อสอบ กทม. ระดับ 3 ฉบับล่าสุดปี 2552

200฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิชิตข้อสอบ กทม. ระดับ 3 ฉบับล่าสุดปี 2552

ประกอบด้วย
–  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–  การเรียงความ
–  ประโยครัดกุมและถุกต้องตามหลักภาษา
–  การอ่านบทความยาว
–  อนุกรม
–  คณิตศาสตร์ทั่วไป
–  การวิเคราะห์ข้อมูล
–  ความสอดคล้องกับข้อมูล
–  เงื่อนไขสัญลักษณ์