BC-028 เตรียมสอบข้าราชการ กทม. ระดับ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2552

220฿

ประกอบด้วย

– วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหื และสรุปเหตุผล (100 คะแนน)
–  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
–  Microsoft Word
–  Microsoft Excel
–  Microsoft Power Point
–  Outlook Express
–  แบบทดสอบ Microsoft Excel
–  แบบทดสอบ Microsoft Word
–  แบบทดสอบ Microsoft Power Point
–  แบบทดสอบ Outlook Express
–  การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
        –  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2551
–  ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
–  ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
–  จุดอ่อนและจุดแข็งในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
–  ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

–  วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
        –  ความสามารถในการคิดเหตุผล
–  ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางการเมือง
–  ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
–  ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางสังคม
–  ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
         –  อนุกรม
–  มิติสัมพันธ์
–  อุปมาอุปไมย

–  วิชาภาษาไทย  (100 คะแนน)
        –  เงือนไขภาษา
–  การเรียงความหรือเรียงประโยค
–  การเรียงประโยค
–  เทคนิคการทำข้อสอบตีความ / สรุปความ
–  บทความสั้น
–  บทความยาว
–  รูปแบบของข้อสงสัยข้อบกพร่องทางภาษา
–  คำศัพท์
–  การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
–  การใช้คำเชื่อม

–  ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
–  ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ภาษาไทย
–  ตัวอย่างโจทย์ การวิคราะห์และสรุปเหตุผล

ราคา พิเศษ 220 บาท

จัดทำโดย     ดร.สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center

Scroll to Top