Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 274 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                 

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561               

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 

* เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* การบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

* การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน

* หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย 

* ความรู้ด้านงบประมาณ 

* เจาะข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 

* เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

* เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top