คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บเล่มติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                             

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

* ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป 

* การใช้และจัดการพื้นที่ทางการเกษตร

* การขยายพันธุ์พืช 

* การปรับปรุงพันธุ์พืช 

* ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,