คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและด้านอื่นๆ

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ

* ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การจัดแสดงและการจัดนิทรรศการ

* ความรู้เกี่ยวการผลิตวีดิทัศน์กับสื่อมัลติมีเดีย

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,