เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก. และ ภาค ข ปี 64 BC-36712

254฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-36712 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก. และ ภาค ข ปี 64 BC-36712 รูปเล่ม : ไสกาว
สารบัญ

*

* ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

* เจาะข้อสอบความสามารถทางการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1.

* เจาะข้อสอบความสามารถทางการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2.

*

* ทักษะภาษาอังกฤษ

* รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

*

* ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

* เจาะข้อสอบพระราชหฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2562

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

* เจาะข้อสอบกฏหมายอาญาว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

*

* มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

* เจาะข้อสอบความเป็นครู

* เจาะข้อสอบปรัชญาการศึกษา

* เจาะข้อสอบภาษาและวัฒนธรรม

* เจาะข้อสอบจิตวิทยาพัฒนาการ

* เจาะข้อสอบหลักสูตร ศษสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้

* เจาะข้อสอบการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

* เจาะข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

* เจาะข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

* เจาะข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

* เจาะข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

* เจาะข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

* ความรอบรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2556

* แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2560-2579

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แนวข้อสอบนโยบาย คสช.

*

* ความรอบรู้ทั่วไป

* ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ/ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน/แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

* ถาม-ตอบความรู้เกี่ยวกับการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายสำคัญของรัฐและเทคโนโลยี

* เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรอบรู้สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,