คู่มือสอบนักวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

* ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและ อบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547

* อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)

* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

* การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์

* การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

* การสังเกตพฤติกรรมเด็กและเยาวชน

* จิตวิทยาพัฒนาการ

* จิตวิทยาการศึกษา

* จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

* การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

* ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา

* แนวข้อสอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

* แนวข้อสอบรวม

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

* แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,