คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง ปกอ่อน

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580

* แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

* แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579         

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546        และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ

* การจัดประชุมสัมมนา

* การเขียนรายงานการประชุม

* การประสานงาน การสร้างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

* แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint)

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

* แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์