Sale!

BC-6267 พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

280฿ 252฿

ประกอบด้วยเนื้อเข้มข้น ล่าสุด พร้อมเจาะข้อสอบภาคสนาม

รายละเอียด

BC-6267 พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)  กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน พร้อมเจาะข้อสอบ

ส่วนที่  1

*      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
*     ปรัชญา แนวคิด กระบวนการพื้นฐานงานพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 2

*       ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
*       ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและควรรู้
–  กระทรวงมหาดไทย วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ พันธกิจ
–  กรมการพัฒนาชุมชน    ภารกิจ โครงสร้าง
*         ค่านิยม  วัฒนธรรมขององค์การ

ส่วนที่ 3

*      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ
*      แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564
*      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
*      แนวคิด ภารกิจ ปรัชญา และอำนาจหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
                                                  *      ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
*      การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน

*      การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน
*      แนวคิดการมีส่วนร่วม

*      การพัฒนาองค์กรสตรี

*       การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

*       การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

*       การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

*       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

*       กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง

*       การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

*       การสร้างและพัฒนาทีมงาน

*       การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
(Strategy Implementation)
*       แผนชุมชน
*       สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน

*       สรุปประเด็นข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง

     ส่วนที่  4      ระบบโครงสร้างและระเบียบการบริหารราชการไทย                 

*       ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*      โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการไทย

*      ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

      ส่วนที่  5

*        แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  1
*       
แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  2
*        เจาะข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการประชารัฐ
*          เจาะข้อสอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 – 2564

*       เจาะข้อสอบลองสนาม
*        เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*       เจาะข้อสอบความรู้เหตุการณ์ทั่วไป