BC-5772 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน)

270฿

เนื้อหา และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-5772 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน)
ประกอบด้วยเนื้ัอหา และเจาะข้อสอบ

*  เศรษฐศาสตร์มหภาค
*  เศรษฐศาสตร์จุลภาค
*  การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  (Economic Amaysis)
*  สรุปความรู้การคลังและงบประมาณ
*  การประเมินผลโครงการ (Project Appraisal or Feasibility Study)
*  การวิเคราะห์โครงการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
–  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 3
–  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 4
–  แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ การบริหาร
–  แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค  ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค  ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบรวม
–  แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงการและการประเมินโครงการ