BC-3686 คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม

280฿

รายละเอียด

เจาะเตรียมสอบ  นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม                                   ใหม่ปี 2558           ประกอบด้วย – วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ตะลุยโจทย์ 365 ข้อ ครอบคลุมทุกเรื่องที่่ออกสอบ พร้อมเฉลยอธิบาย 365 ทุกข้อ     –วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา         ตะลุยโจทย์พร้อมคำอธิบาย 130 ข้อ   –  วิชาภาษาอังกฤษ         ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย  86 ข้อ   –  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น –  เจาะข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้     –  สรุปการเมืองไทย –  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) –  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557 –  เจาะข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์   –  สังคม  วัฒนธรรม และจริยธรรม        ตะลุยโจทย์  พร้อมคำอธิบาย 75 ข้อ –  หลักธรรมาภิบาล ราคา พิเศษ 280 บาท    จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center  

BC-3686 คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ใหม่

280฿

รายละเอียด

เจาะเตรียมสอบ  นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม

ประกอบด้วย


-วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณ
-เจาะข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
-เจาะข้อสอบเรื่องอนุกรม
-เจาะข้อสอบเรื่องร้อยละ
-เจาะข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น
-เจาะข้อสอบเรื่องบัญญัติไตรยางค์ผกผัน
-เจาะข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ
-เจาะข้อสอบเรื่องคณิตศาสตร์เหตุผล
-เจาะข้อสอบสมการและอสมการ
-เจาะข้อสอบระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา
-เจาะข้อสอบค่าเฉลี่ย
-เจาะข้อสอบเรื่องผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน
-เจาะข้อสอบเรื่องอายุ
-เจาะข้อสอบจำนวนหัว จำนวนขาของสัตว์
-เจาะข้อสอบเรื่องอัตราเร็ว (กระแสน้ำ รถยนต์ รถไฟ)
-เจาะข้อสอบเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์
-เจาะข้อสอบเรื่องกำไร-ขาดทุน

วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา

    -การอ่านคำในภาษาไทย
-การสะกดคำ
-เสียงในภาษาไทย พยางค์ คำ กลุ่มคำและประโยค
-สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
-คำพ้องรูป-พ้องเสียง/ คำราชาศัพท์
-โวหารภาพพจน์ – โวหารการเขียน
-การเติมคำลงในช่องว่าง
-การทำความเข้าใจบทความ
-การเรียงลำดับข้อความ
-การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่่ 1
–  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่่ 2

  –  วิชาภาษาอังกฤษ
    –  เจาะแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ   ชุดที่ 2
– เจาะแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

  –  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
    –  เจาะแนวข้อสอบ  3  ชุด

  ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
     –  เจาะข้อสอบ  3  ชุด

–  เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557
     –  เจาะข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
–  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านกฎหมายทั่วไป

ราคา พิเศษ 280 บาท

   จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center